Nationaal Schoolontbijt
Sparktechlab
Week van het verkeer
Fietsverlichtingscontrole
Afspraken op onze school
Schoolreis Toverland
Buiten spelen
Prins Dirk 1 en Prinses Yoni!
Op zoek naar paddestoelen!
Toneelstuk Sint Maarten
Herfstuitstapje groep 5 t/m 8
 
BASISSCHOOL DE TWEESPRONG, SAMEN LEREN IN HET HART VAN EIND.
 
De kernwaarden van basisschool de Tweesprong zijn:
 
PASSIE
ONTWIKKELING
VERTROUWEN
SAAMHORIGHEID
 
Vanuit een innerlijke passie en gedrevenheid willen we kinderen voorbereiden op een mooie toekomst. Als onderwijsorganisatie hebben we de kans om hier een bijdrage aan te leveren.
De zekerheid hebben dat je op jezelf en de ander kan vertrouwen
is daarbij van groot belang.
Vanuit deze basis kan ontwikkeling plaatsvinden. Ontwikkeling op alle niveaus. Kinderen, leerkrachten, directie en ouders.
Ontwikkelen in partnerschap is in onze ogen de enige weg om onze beoogde werkelijkheid te creëren.
Hiervoor is onze kernwaarde saamhorigheid van groot belang. 

 
Uitwerking van de missie in visie
De visie is tot stand gekomen door samen in gesprek te gaan over onderstaande items. Ten aanzien van deze thema's zijn gezamenlijk streefbeelden en uitgangspunten geformuleerd, dit ook in relatie tot de, in de missie-vaststelling gekozen kernwaarden Passie, Vertrouwen, Ontwikkeling, Saamhorigheid.
In het traject was voldoende gelegenheid en tijd voor overdenking en reflectie. Ieder teamlid kan zich herkennen in de inhoud van de visie. Het voorgaande is voorwaardelijk om te kunnen leiden tot echte betrokkenheid bij de verdere stappen op weg naar praktische realisatie van deze visie.

Pedagogisch klimaat/handelen
Het belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen zich prettig en veilig voelt op onze school.
 • De voorwaarden scheppen om op jezelf en de ander te kunnen  vertrouwen is een uitgangspunt dat op onze school onontbeerlijk is. Er is sprake van gelijkwaardigheid waarbij we denken in kansen en geloven in de 'kracht' van alle betrokkenen. 
 • Het kind nieuwsgierig en leergierig maken vanuit de passie die de leerkracht uitstraalt. Goede relaties tussen leerkracht en kind en tussen kinderen onderling zijn een belangrijke voorwaarde om een goed pedagogisch klimaat tot stand te brengen. Samenwerken om de mogelijkheden van het kind te ontdekken en te ontplooien.
 • We zien het kind mede als eigenaar van zijn ontwikkeling. Het stimuleren van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is hierbij van groot belang. Elk kind vanuit zijn eigen talent. Kinderen helpen bewust te worden van hun eigen handelen. Wij streven een sfeer na waarin iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen.
 • We werken samen met hart voor onderwijs. Goed onderwijs in  een omgeving waarin ieder zichzelf kan en mag zijn, met wederzijdse acceptatie, vertrouwen in elkaar en respect voor elkaar. Hierdoor groeit plezier in leren en is groei en ontwikkeling gewaarborgd.
 • Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan kan worden bevordert dit de autonomie van het kind. Op onze school mag je zijn wie je bent.
 Didactisch klimaat/handelen
Het didactisch handelen is doelgericht en er wordt optimaal ingezet op relatie, competentie en autonomie.
 • Het is gericht op ontwikkeling en houdt rekening met de mogelijkheden en de  intelligenties van iedere individuele leerling. Alle betrokkenen  leren van en met elkaar in een dynamisch proces.
 • We willen kinderen invloed geven op hun eigen leerproces. Ze weten waarom ze de dingen doen die ze doen. We helpen ze om zelf doelen te stellen. Reële, ambitieuze doelen. We stemmen af op verschillen in onderwijsbehoefte, en dragen zorg voor gedifferentieerde instructie.
 • We hebben een hoog ambitieniveau, stap voor stap brengen we ieder kind op een hoger niveau.
 • Interactie is van groot belang. Interactie tussen kinderen onderling en interactie tussen leerkracht en kind. In groepen leren we met elkaar en van elkaar. De leerkracht draagt zorg voor het geven van boeiend onderwijs.
 • De leerkracht zoekt  naar de juiste balans tussen leerkracht- en leerlinggestuurd onderwijs, afhankelijk van de behoefte van ieder kind en de groep. De didactische aanpak en de interactie zijn voorwaarden om kennisoverdracht te waarborgen.
 • Ieder kind krijgt kansen om zich op eigen niveau optimaal te ontwikkelen. Verder benutten we de leertijd zo effectief mogelijk. Structuur in de instructie en het zelfstandig werken is hierbij noodzakelijk. Het klassenmanagement is zo ingericht dat de leerkracht extra ondersteuning kan bieden. We willen kinderen zelf medeverantwoordelijk laten worden voor hun eigen leerproces.
 • De instructietafel biedt kinderen een plek voor verdieping, herhaling en verbreding. Op deze manier komen wij tegemoet aan de verschillen. We stemmen af op de zone van de naaste ontwikkeling.
 • Dit vraagt van de betrokken leerkrachten inzet om te blijven onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in didactisch handelen en welke rol zijzelf hierin moeten nemen .Noodzakelijk hiervoor is dat we blijven zoeken naar mogelijkheden voor ontwikkeling en scholing.
Leerstofaanbod
De school zet in op leerstofaanbod dat uitdagend en aantrekkelijk is. De kerndoelen, vanuit actuele en uitdagende methodiek aangeboden, beschouwen wij als richtinggevend en we dragen zorg voor een
doorgaande lijn.
 • Vanuit de methodes kijken we naar de onderwijsbehoefte van 
  kinderen. We streven naar een doorgaande lijn en van daaruit differentiëren we.
 • Variatie in werkvormen, waarbij kinderen zelf op onderzoek gaan. Dit mede door samen te werken.
 • We willen kinderen voorbereiden op de kennismaatschappij en houden rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen. De leerstof die aangeboden wordt moet interactief en uitdagend zijn.
 • De leerkracht beschikt over  voldoende kennis om, middels gerichte didactische aanpak, aan te kunnen sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling.
 • De interactie tussen leerling en leerkracht is gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leerling en de sturing en bewaking van het proces door de leerkracht. We stimuleren leren van en met elkaar tussen de leerlingen onderling. De leerkracht streeft naar succeservaringen voor kinderen.
 • Waar nodig wordt door betrokken- en verantwoordelijke personen overleg gevoerd en beslissingen genomen over de begeleiding van leerlingen en elkaars leren.
Zorg en begeleiding
Uitgangspunt is denken aan en in kansen voor iedere betrokkene. Dit doen we door het onderwijs af te stemmen op de leerbehoefte / kracht van ieder, om zich optimaal te ontwikkelen binnen de mogelijkheden. We willen hierbij rekening houden met de onderlinge verschillen.
 • In het kader van de leerlingenzorg volgen we leerlingen vanuit observaties. We kijken naar zowel product als proces, resultaten en de registratie van het leerlingvolgsysteem. Analyse van gegevens leiden tot conclusies betreffende behoeften van het individuele kind op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. De zorg, die nodig is, vindt waar mogelijk binnen de groep plaats onder begeleiding van de leerkracht. Bij specifieke zorg wordt de expertise van de interne begeleiders en/of externe instantie ingezet en onze aanpak in een handelingsplan vast gelegd.                                                                                                             
 • Meten is weten. We toetsen de leerlingen om de resultaten te meten en te kijken waar en op welke manier het onderwijsaanbod veranderd kan worden.
 • We zoeken naar een goede balans tussen individuele zorg en groepszorg.
 • Cognitie en welbevinden dient in evenwicht te zijn.
 • De leerlingenzorg is een gezamenlijke team verantwoordelijkheid. Dit blijkt uit de groepsbespreking, leerlingbespreking en consultatie.
 • Om vanuit meerdere perspectieven te kijken voeren we gesprekken met leerlingen en ouders. Vanuit wederzijds vertrouwen, in open communicatie en met respect, delen en bespreken we de zorg.
 • Ook wordt steeds bekeken of wij  op een verantwoorde, juiste wijze zorg bieden. Wij bespreken hierbij ook onze mogelijkheden en grenzen. Voor onze school zijn de grenzen aan de zorg bereikt als: Het welbevinden van het kind in de knel komt en/of het team in handelingsverlegenheid komt.
Contacten met ouders.
We maken de drempel zo laag mogelijk voor ouders. We zijn een "open school", waar ouders welkom zijn en samen met ons meedenken, in open communicatie en met wederzijds respect.
 • Ouders zijn voor ons van groot belang. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de opvoeding van hun kinderen. Wij zien de ouders als partner, waarbij ook de rol van de MR en de OV belangrijk is.
 • Daarom willen wij elkaar aanvullen en met gedeelde verantwoordelijkheid inzetten op een optimale ontwikkeling en de loopbaan van het kind succesvol begeleiden. Om het onderwijskundig proces goed te laten verlopen kent ieder zijn taak, verantwoordelijkheid en deskundigheid.                                                                                  
Belangrijk is bouwen aan relatie en begrip:
 • Ouders voelen zich gehoord.
 • Ouders worden serieus genomen.
 • Leerkrachten worden serieus genomen.
 • We hebben gezamenlijke belangen.