Algemene informatie
De schooldirectie is voor een aantal belangrijke beslissingen verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, de regels die hierbij gelden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In een aantal gevallen moet de MR advies geven of is instemming van de MR vereist. Daarnaast zijn er onderwerpen waar de directie de MR alleen maar over hoeft te informeren.
De MR bevordert naar vermogen, openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor belangstellenden. Voor elke bijeenkomst maakt de MR een agenda, deze is gebaseerd op ons jaarplan.
Toehoorders graag vooraf aanmelden bij een van de MR leden of via de mail.
De vergaderdata staan hieronder vermeld.
De MR vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Met name de volgende onderwerpen komen aan de orde:
  • Het jaarplan
  • Het vakantierooster
  • Het formatieplan
  • Het activiteitenplan
  • Veiligheid en gezondheid op school
  • Het schoolplan
  • Het overblijven en de buitenschoolse opvang
  • MR reglement en huishoudelijk reglement van de MR
  • Begroting en jaarrekening van de school.

Als er vragen, suggesties en/of opmerkingen zijn over de algemene gang van zaken binnen school, dan kan er altijd contact worden opgenomen met een van de leden van de medezeggenschapsraad.

Meer informatie? 
Heb je belangstelling voor de MR? Dan hoef je niet meteen lid te worden. Om te ervaren of het iets voor je is kun je bijvoorbeeld een paar keer een MR-vergadering bijwonen als toehoorder. Of je informeert eens bij (een van) de ouderleden hoe het is om lid te zijn van de MR. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouders in de MR, of mail naar mr@de2sprong.nl

GMR
Naast een MR per school heeft Meerderweert ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen onder het bestuur van de stichting. In die GMR komen beleidszaken van bestuursniveau aan de orde die de scholen overstijgen. Het gaat in de GMR onder andere om beleid ten aanzien van personeel, financiën, huisvesting en onderhoud. De algemeen directeur van Meerderweert overlegt met de GMR hierover en vraagt advies of instemming.Voor zaken die alleen de eigen school betreffen is en blijft de MR de gesprekspartner.

 

 Financieel_overzicht_MR_2021-2022_Tweesprong.pdf