HET ONDERWIJS OP DE TWEESPRONG
 
Belangrijk is de sfeer op school. Een sfeer waarbij respect, aandacht en zorg voor elkaar centraal staan, zodat iedere leerling optimale ontplooiingskansen krijgt. De leerkracht heeft respect voor de individuele leerling en toont een stimulerende houding t.a.v. de intellectuele- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerkrachten zorgen naast informatieoverdracht voor een geborgen en vertrouwelijke sfeer op school.
 
Goed onderwijs is de basis van een school. Het onderwijs van de Tweesprong richt zich op de persoonlijkheidsvorming van het kind. Er wordt rekening gehouden met verschillen in ontwikkeling en tempo van de kinderen. We werken met diverse werkvormen met ruimte voor activiteiten, initiatief, zelfstandigheid en eigenaarschap.
 
In de eerste twee groepen van het basisonderwijs ligt het accent op 'spelend leren'. In groep 2 komen meer programmagerichte elementen aan bod die inzicht geven in de komende schooljaren. In groep 3 tot en met 8 ligt de nadruk op het daadwerkelijke leerproces wat vervolgens  in de volgende groepen wordt uitgebouwd.
Om op school een plezierige en werkzame situatie te creëren is het belangrijk dat we enkele afspraken maken met elkaar. Deze zijn terug te vinden in het gedragsprotocol op onze website.
 
HANDELINGS-  EN OPBRENGSTGERICHT WERKEN
 
Handelingsgericht werken is leerstof op maat aanbieden. De individuele onderwijsbehoeften worden beschreven in leerlingoverzichten en vanuit deze overzichten maken we een groepsplan waar het onderwijs voor de komende tijd in staat.
 
De kern van opbrengstgericht werken is dat leerkrachten zich in hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Opbrengstgerichtheid wil zeggen het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst mogelijke opbrengst. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs.
 
Op de website vindt u het volledige schoolplan 2019-2023 waarin alle ontwikkelpunten voor de komende jaren duidelijk worden weergegeven.
 
Hebt u hierover vragen, blijf er niet mee lopen. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of met de directie.